Od 1 września 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie
funkcjonować będą następujące kierunki kształcenia:

TECHNIKUM

(4 letnie dla młodzieży) kształcące w zawodach:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

– technik żywienia i usług gastronomicznych

– technik agrobiznesu (klasa mundurowa pod patronatem Straży Pożarnej)

– technik hodowca koni

– technik rolnik

– technik turystyki wiejskiej

– technik architektury krajobrazu

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

(3 letnia dla młodzieży) kształcąca w zawodzie:

– mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

– rolnik

 

SZKOŁA POLICEALNA

(2 letnia dla dorosłych) kształcąca w zawodzie:

– technik turystyki wiejskiej

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

(roczne dla dorosłych):

MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej