ZASADY REKRUTACJI DO TECHNIKUM

na rok szkolny 2018/2019

na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 586) oraz   Zarządzenia nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019

Rozdział I

Terminy postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego

§ 1

 1. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:
Lp. Rodzaj czynności Termin w   postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14 maja do 15 czerwca 2018 r. od 9 lipca do 27 do lipca 2018 r.
2. Składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, do sprawdzianu kompetencji językowych szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego oraz do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w szkole, w której realizowany program wymaga od kandydatów indywidualnych predyspozycji do 18 maja 2018 r. do 11 lipca 2018 r.
3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o których mowa w art.20f ust.5 ustawy o systemie oświaty do 6 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy o systemie oświaty w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. do 8 czerwca 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy o systemie oświaty w tym w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust 1 c ustawy o systemie oświaty
5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. nie dotyczy
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły (ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej) i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w ar150 ust. 7ustawy o systemie oświaty, art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4 art. 155 ust. 4 art. 165   ust 3 ustawy wprowadzającej ustawy przepisy oświatowe od 14 maja 2018 r. do 3 lipca 2018 r. do 9 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r. do godz 9.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust 4, art. 155 ust. 4 art. 165 ust. 3 ustawy przepisy wprowadzające ustawy przepisy oświatowe 4 lipca 2018 r. godz. 10.00

do 17 sierpnia 2018 r. godz. 10.00

8. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia od 14 maja (dnia złożenia wniosku o przyjecie do szkoły)   do 5 lipca 2018 r. decyduje dyrektor szkoły 21 sierpnia 2018 r.
9. Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 6 lipca 2018 r. do godz. 14.00 29   sierpnia 2018 r. do godz. 14.00
10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 9 lipca 2018 r.
godz. 12.00

30 sierpnia 2018 r. godz. 15.00

       
11. Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 20 od 9 lipca 2018 r. do 6 sierpnia 2018 r. od 30 sierpnia 2018 r. do 26 września 2018 r.
12. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 10 lipca 2018 r. 31 sierpnia 2018 r.

 

 Rozdział II

 Szkolna Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna

 § 2

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
  1. dyrektor szkoły, której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący;
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  1. zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, oraz sprawdzianu kompetencji językowych;
  2. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, oraz sprawdzianu kompetencji językowych;
  3. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
  4. sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt 1;
  5. sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
  6. sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 4. Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-  kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:
  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone  w  rodzinach zastępczych,
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 5. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów do momentu zróżnicowania punktów kandydatów:
  1. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego,
  2. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich    przedmiotów obowiązkowych,
  3. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania.

Rozdział III

 Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji

 § 3

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje ilość punktów uzyskanych jako  suma:

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych,
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

- mnoży się przez 0,2.

 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, za oceny wyrażone w stopniu:
  1. celującym - przyznaje się po 18 punktów;
  2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
  3. dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
  4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
 2. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są: język polski, matematyka, język obcy oraz w poszczególnych zawodach:
  1. technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia
  2. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - fizyka
  3. technik agrobiznesu – biologia
  4. technik architektury krajobrazu – geografia
  5. technik hodowca koni – biologia
  6. technik turystyki wiejskiej – geografia
  7. technik rolnik – biologia
 3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, szczególne osiągnięcia za:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
   4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:
    1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
    2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
    3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
   5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
    2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
    3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
    4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
    5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
    6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
   6. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
    1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
    2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
    3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
    4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
    5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
    6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
   7. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
    2. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
    3. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
    4. powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

 

Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej

Kryteria - świadectwo Maksymalna liczba punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym
aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
wynik z języka polskiego 18 pkt
wynik z matematyki 18 pkt
wynik z języka obcego nowożytny 18 pkt
wynik z przedmiotu (biologia, fizyka, geografia) w zależności od zawodu 18 pkt
max 100 pkt
Kryteria - egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu
gimnazjalnego w %
punkty
w postępowaniu
rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z biologu, chemii, fizyki i geografii 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym 100% Nie przelicza się
max   100 pkt
Razem 200 pkt

§ 2

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym - przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
   6. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
    1. celującym - przyznaje się po 20 punktów,
    2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
    3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
    4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
    5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

    - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 1. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym - przyznaje się po 20 punktów,
  2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
  3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
  4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

    - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym - przyznaje się 20 punktów,
  2. bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
  3. dobrym - przyznaje się 13 punktów,
  4. dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
  5. dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym - przyznaje się 20 punktów;
  2. bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
  3. dobrym - przyznaje się 13 punktów;
  4. dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
  5. dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty

Podział maksymalnej liczby punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu lub danej części egzaminu gimnazjalnego

Ocena z zajęć edukacyjnych wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum: stopień Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
ocena z języka polskiego celujący 20 pkt
ocena z historii i wiedzy o społeczeństwie celujący (20 pkt + 20 pkt)/2 = 20 pkt
ocena z matematyki celujący 20 pkt
ocena z biologii, chemii, fizyki i geografii celujący (20 pkt+ 20 pkt + 20 pkt + 20 pkt) / 4 = 20 pkt
ocena z języka obcego nowożytnego celujący 20 pkt
max 100 pkt
Wyniki ucznia, który przystąpił do egzaminu gimnazjalnego

wyniki egzaminu gimnazjalnego

w %

punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym 100% Nie przelicza się
max 100 pkt

Rozdział IV

 Rekrutacja elektroniczna

 § 6

 1. Szkoła prowadzi elektroniczną rekrutację do Technikum
 2. Kandydaci do Technikum biorący udział w elektronicznym naborze, składają w szkole pierwszego wyboru podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów deklarację wyboru oddziału w szkole, o przyjęcie do, której się ubiegają.
 3. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia.
 4. Szczegółowych informacji dotyczących elektronicznego naboru do szkół udzielają dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY POLICEALNEJ

na rok szkolny 2018/2019

 Rozdział I

 Terminy postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego

 Terminy:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. od 25 lipca do 17 sierpnia 2018 r.
2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. od 1 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. od 25 lipca do 17 sierpnia 2018 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy przepisy oświatowe do 16 lipca 2018 r. od 25 sierpnia 2018 r. do 23 sierpnia 2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

18 lipca 2018 r. godz. 15.00

 

24 sierpnia 2018 r. godz. 12.00
 
5. Złożenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policelanej

 

24 lipca 2018 r. godz. 15.00

do 29 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25 lipca 2018 r. godz. 12.00 30 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 25 lipca 2018 r. godz. 15.00 30 sierpnia 2018 r.
8. Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 158 ust 6-9 ustawy Prawo oświatowe Od 25 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r. Od 30 sierpnia 2018 r. do 26 września 2018 r.

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2018/2019

§ 2

 1. na I semestr szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
 1. wykształcenie średnie,
 2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich.
 3. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń

ZASADY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

na rok szkolny 2018/2019

 Rozdział I

 Terminy postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego

 § 1

 Terminy:

Lp. Czynności Terminy
1. Składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych przez szkołę. do 18 sierpnia 2018 r.
2. Egzamin wstępny lub rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza.

21 sierpnia 2018 r. –

25 sierpnia 2018 r.

3. Ogłoszenie wyników rekrutacji, wywieszenie list przyjętych kandydatów 28 sierpnia 2018 r.

 Rozdział II

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe

na rok szkolny 2018/2019

§ 2

 1. na kurs kwalifikacyjny przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli co najmniej szkołę podstawową.
 2. na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają
 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich.
 4. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 5. w przypadku większej liczby kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.